Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Nagrade Dana hrvatske knjige

Pravilnik

Nagrade Dana hrvatske knjige dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika – pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Tri su nagrade: »Judita«, »Davidias«, »Slavić«.

Nagrade su godišnje.

Nagrade se dodjeljuju u Splitu, u sklopu znanstvenoga, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, a u povodu Dana hrvatske knjige (22. travnja).

»Judita« – Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj.
»Davidias« – Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili za najbolju knjigu, odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini.
»Slavić« – Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac.

Sva djela (prvotisak) koja se predlažu za nagrade moraju biti objavljena od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Nagrade se sastoje od povelja i od novčanog iznosa, koji u 2019. za »Juditu« i »Davidias« iznosi po 6.000,00 kn, a za »Slavića« 3.000,00 kn.
Nagrade uručuje predsjednik Društva hrvatskih književnika.
Odluku o nagrađenim djelima, odnosno o autorima nagrađenih djela donosi Povjerenstvo Nagrada Dana hrvatske knjige.

Upravni odbor Društva hrvatskih književnika imenuje Povjerenstvo od 3 člana na rok od godinu dana.
Povjerenstvo je u radu i odlučivanju samostalno.
Povjerenstvo bira tajnika, koji organizira i vodi rad Povjerenstva te po potrebi o radu Povjerenstva izvješćuje Upravni odbor Društva hrvatskih književnika.
Ako je djelo člana Povjerenstva među prijedlozima za nagradu, onda taj član ne sudjeluje u radu Povjerenstva prilikom glasovanja.
O svakoj nagradi odluka se donosi većinom glasova.
Kad je nagrađenik strani državljanin, o dodijeljenoj nagradi treba ga izvijestiti najmanje trideset dana prije same dodjele.
Povjerenstvo odlučuje i o autorima obrazloženja o nagradama.

Troškove rada Povjerenstva, novčane iznose nagrada, izradbu povelja, organizaciju dodjele nagrada i honorar autorima obrazloženja osigurava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sve navedene troškove Društvo hrvatskih književnika prijavljuje Ministarstvu kulture kao dio svoga godišnjeg programa rada.

Do sada nagrađeni:

1997.
Judita — Pavao Pavličić: Studije o Osmanu, ZAZNOK, Zagreb 1996.
Davidias — István Lőkös: A horvát irodalom története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996.
Slavić — Maro Pitarević: Harlekin, Ceres, Zagreb 1996.

1998.
Judita — Branimir Glavičić: Marulićev latinski rječnik, Književni krug Split 1997.
Davidias — Ján Jankovič: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 1997.
Slavić — Romeo Mihaljević: Anđeoska konverzacija, Mozaik knjiga, Zagreb 1997.

1999.
Judita — Radoslav Katičić: Litterarum studia, Matica hrvatska, Zagreb 1998.
Davidias — Joanna Rapacka: Zaljubljeni u vilu, Književni krug, Split 1998.
Slavić — Ana Brnardić: Pisaljka nekog mudraca, SKUD »Ivan Goran Kovačić«, Zagreb 1998.

2000.
Judita — Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul, Erasmus Naklada, Zagreb / Književni krug Split – Marulianum, Split / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1999.
Davidias — Fedora Ferluga Petronio: Grčko-latinski izvori u Junija Palmotića, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1999.
Slavić — Dražen Stojčić: Zabranjeno područje, Svjetla grada, Osijek 1999.

2001.
Judita — Šime Jurić: Iz muzeja hrvatske knjige, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Davidias — Krystyna Pieniążek: Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića (prevela Jadranka Nemeth Jajić), Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Slavić — Igor Štiks: Dvorac u Romagni, Durieux, Zagreb 2000.

2002.
Judita — Milan Moguš: Rječnik Marulićeve Judite, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2001.
Davidias — Luciana Borsetto: Marko Marulić: Giuditta, a cura di Luciana Borsetto. Testo croato a fronte, Hefti, Milano 2001.
Slavić — Gordan Nuhanović: Liga za opstanak, Pop & Pop, Zagreb 2001.

2003.
Judita – Nikola Batušić: Starija kajkavska drama, Disput, Zagreb 2002.
Davidias – Francisco Javier Juez y Gálvez: za monografsko izdanje časopisa Studia Croatica, Buenos Aires 145/2002.
Slavić – Franc Rotter: Croatia liberata, Hrvatsko štamparsko društvo, Gradišće 2002.

2004.
Judita – Dunja Fališevac: Kaliopin vrt II; studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike, Književni krug, Split 2003.
Davidias – Vanda Mikšić: Points d’exclamation, Caractères, Pariz 2003.
Slavić – Slađana Bukovac: Putnici (roman), Meandar, Zagreb 2003.

2005.
Judita – Mirko Tomasović: Vila Lovorka, Književni krug, Split 2004.
Davidias – Silvio Ferrari: L’»elegia veneziana« di Kranjčević, Il crollo del Campanile, 1902, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova 2004.
Slavić – Suzana Abspoel Đođo: Snajperist, Meandar, Zagreb 2004.

2006.
Judita – Nikica Kolumbić: Poticaji i nadahnuća, Dom i svijet, Zagreb 2005.
Davidias – Ruggero Cattaneo, za talijanski prijevod i izdanje djela Dubravko Jelčić: Storia della letteratura croata, Guépard Noir Edizioni, Milano 2005.
Slavić – Svjetlan Lacko Vidulić: Muke Mikuline, AGM, Zagreb 2005.

2007.
Judita – Ivan J. Bošković: ORJUNA – ideologija i književnost, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2006.
Davidias – Ljiljana Avirović: La traduzione della Divina Commedia in croato (La divina traduzione; tradurre in croato dall’italiano, Hefti, Milano 2006)
Slavić – Yves-Alexandre Tripković: Hermesov poučak, Zigo, Rijeka 2006.

2008.
Judita – Milovan Tatarin: Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske; prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća, Disput, Zagreb 2007.
Davidias – István Lőkös: Marko Marulić: Zsuzsánna; Jeruzsálem városának panasza; Imádság a török ellen, fordította Lőkös István. – Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2007 (M. Marulić, Suzana, Tužen’je grada Hjerozolima, Molitva suprotiva Turkom. Na mađarski preveo István Lőkös)
Slavić – Nada Gašić: Mirna ulica, drvored, Algoritam, Zagreb 2007.

2009.
Judita – Radoslav Katičić: Božanski boj: Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine, Ibis grafika, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Mošćenička Draga 2008.
Davidias – Matica makedonska, za objavljivanje knjige prijevoda na makedonski jezik Marin Držić: Komedii i pastorali, Skopje 2008.
Slavić – Hrvoje Tutek: Cirkular, Naklada Aora, Zagreb 2008.

2010.
Judita – Leo Rafolt: Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije, Disput, Zagreb 2009.
Davidias – Rosanna Morabito i Suzana Glavaš: Marino Darsa Raguseo: L’avaro, Argo, Lecce 2009.
Slavić – Stjepo Martinović: Oči svete Lucije, V.B.Z., Zagreb 2009.

2011.
Judita – Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot: Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010.
Davidias – István Lőkös: Pristupi Gjalskom, Matica hrvatska, Zagreb 2010.
Slavić – Tanja Mravak: Moramo razgovarati, Algoritam, Zagreb 2010.

2012.
Judita – Stipe Botica: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011.
Davidias – Vladimir Bubrin i Vinko Grubišić: »Croatian Renaissance Poetry« i »Croatian Renaissance Plays«, Journal of Croatian Studies, XLV-XLVI (2004-2005) i XLVII (2006), Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc., New York, 2011.
Slavić – Ankica Tomić: Naročito ljeti, V.B.Z., Zagreb 2011.

2013.
Judita – Josip Lisac: Dvije strane medalje (dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku), Književni krug Split, Split 2012.
Davidias – (nagrada nije dodijeljena)
Slavić – Tamara Bakran: Mjesečevo cvijeće, Meandarmedia & Društvo prijatelja knjige »Milivoj Cvetnić«, Zagreb – Hrvatska Kostajnica, 2012.

2014.
Judita – Stipe Botica: Povijest hrvatske usmene književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2013.
Davidias – Franz Posset: Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 2013.
Slavić – Karmela Špoljarić: Nije ovo Twin Peaks, AGM, Zagreb, 2013.

2015.
Judita – Marijana Tomić: Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2014.
Davidias – Jugoslav Gospodnetić: Antun Gustav Matoš: La rose mystérieuse – Tajanstvena ruža, Dominis publishing, Ottawa, Canada, 2014.
Slavić – Goran Gatalica: Krucijalni test, Matica hrvatska, Daruvar, 2014.

2016.
Judita – Darko Novaković: U krilu vile Latinke. Rasprave o hrvatskom humanizmu, Ex libris, Zagreb, 2015.
Davidias – Renate Lachmann: Od ljubavi do nostalgije. Ogledi o hrvatskoj književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2015.
Slavić – Tanja Belobrajdić: Crni kaput, Gradska knjižnica Vukovar, Vukovar, 2015.

2017.
Judita – Irena Bratičević: Via virtutis / Put vrline. Epigramatski opus Rajmunda Kunića (Sv. 2), Ex libris, Zagreb, 2016.
Davidias – Boris Perić: Miroslav Krleža: Die Balladen des Petrica Kerempuh, Bibliothek der Zeitschrift Most / The Bridge, DHK, Zagreb, 2016.
Slavić – Kristina Gavran: Kiša u Indiji, ljeto u Berlinu, Disput, Zagreb, 2016.

2018.
Judita – Drago Šimundža: Marko Marulić pjesnik i didaktičar, Književni krug Split, 2017.
Davidias – (nagrada nije dodijeljena)
Slavić – Luka Vukušić: Vatra u snijegu, Ex libris, Zagreb, 2017.

2019.
Judita — Josip Bratulić: Svetost i čovječnost, Književni krug Split, 2018.
Davidias — Boris Perić: Panorama der zeitgenössischen kroatischen Lyrik, Most /The Bridge / Die Brücke 1-2/2018, DHK, Zagreb, 2018.
Slavić — Monika Herceg: Početne koordinate, SKUD »Ivan Goran Kovačić«, Zagreb, 2018.

2020.
Judita — Marko Samardžija: Hrvatska leksikografija: Od početaka do kraja XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2019.
Davidias — Leszek Małczak: Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989, Alfa, Zagreb, 2019.
Slavić — Luiza Bouharaoua: Jesmo li to bili mi, Jesenski i Turk, Zagreb, 2019.

2021.
Judita — Luko Paljetak, Književni pretinci, Matica hrvatska, Zagreb, 2020.
Davidias — Maciej Czerwiński, Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije, ALFA d.d., Zagreb 2020.
Slavić — Lora Tomaš, Slani mrak, Hena com, Zagreb, 2020.

2022.
Judita — Ilija Crijević, Pjesme Flaviji / Carmina ad Flaviam, prepjev na hrvatski Zrinka Blažević, Matica hrvatska, Zagreb, 2021.
Davidias — Nicolas Raljević: Marin Držić: Dundo Maroje, prijevod na francuski, Prozor-éditions, Pariz, 2021.
Slavić — Ana Galant, Novi raspored, Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu, Karlovac, 2021.

2023.
Judita — Ružica Pšihistal, Studije o Marulićevoj Juditi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022.
Davidias — Guy Spielmann, La comédie ragusaine au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles: un faux air de Molière, u knjizi: Deux „moliérades“ croatesIlija Kuljaš suivi de Andro Stitikeca, Prozor éditions, Reuil-Malmaison, 2022.
Slavić — Mima Juračak, Sitan život, Jesenski i Turk, Zagreb, 2022.

U povodu Dana hrvatske knjige, a u sklopu Marulićevih dana, Društvo hrvatskih književnika dodijelilo je i tri Zahvalnice:
Bratislavu Lučinu: za izniman prinos u proučavanju hrvatske književne baštine; Zagreb – Split, 22. travnja 1998.
Mirku Tomasoviću: za izniman prinos u proučavanju hrvatske književne baštine; Zagreb – Split, 22. travnja 1999.
Ivi Frangešu: za izniman prinos u proučavanju hrvatske književne baštine; Zagreb – Split, 22. travnja 2000.